REGULAMIN SERWISU BOBOVITA

REGULAMIN APLIKACJI BOBOVITA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. ZAWARCIE UMOWY; USŁUGI ELEKTRONICZNE W APLIKACJI
 3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 4. LICENCJA
 5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej „BoboVita” przeznaczonej na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS, Android.
 2. Właścicielem i Operatorem Aplikacji jest Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, REGON 710307507 oraz wysokość kapitału zakładowego 12.200.000,00 PLN, adres strony internetowej: www.nutricia.com.pl, e-mail: serwis@nutricia.com.pl
 3. W celu korzystania z Aplikacji Użytkownik powinien:
  a) zapoznać się z informacjami udostępnionymi w ramach sklepów, o których mowa w pkt. II.11 Regulaminu,
  b) zapoznać się z Regulaminem,
  c) pobrać Aplikację ze sklepu, o którym mowa w pkt. II.11,
  d) zainstalować aplikację na urządzeniu mobilnym Użytkownika, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi po uruchomieniu procesu instalacji lub podawanymi przez sklepy, o których mowa w pkt. II.11.
 4. Korzystanie z Aplikacji wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, Wymagań Technicznych.
 5. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu korzystania z funkcjonalności Aplikacji.
 6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
   1. APLIKACJA – oprogramowanie (aplikacja mobilna) udostępniane Użytkownikowi przez Nutricia, przeznaczone do instalacji na posiadanym przez Użytkownika urządzeniu mobilnym i pozwalające w szczególności na korzystanie z części (porady rozwojowe i żywieniowe, dzienniczek nowych smaków) oferowanych funkcjonalności bez konieczności użycia dostępu do Internetu. W zakresie pozostałych funkcjonalności (jadłospis i aktualności) Aplikacja wymaga dostępu do Internetu (włączonego transferu danych).
   2. BOK – Biuro Obsługi Klienta Nutricia, które udziela Użytkownikom informacji w zakresie prowadzonej działalności, w tym na temat Produktów, Aplikacji, Regulaminu, w dni robocze w godzinach od 8 do 18 pod numerami telefonu 801 16 5555, pod adresem e-mail: serwis@nutricia.com.pl. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);
   3. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   4. NUTRICIA – spółka Nutricia Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, posiadająca NIP 824-10-00-856, REGON 710307507oraz wysokość kapitału zakładowego 12.200.000,00 PLN, adres strony internetowej: www.nutricia.pl, e-mail: serwis@nutricia.com.pl;
   5. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady świadczenia i korzystania z Usług udostępnianych przez Nutricia za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Użytkowników. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika i Nutricia. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019.123 z późn. zm.);
   6. TREŚĆ – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Aplikacji przez odpowiednio Nutricia lub kontrahentów Nutricia.
   7. USŁUGA – Usługa Elektroniczna; możliwość korzystania z poszczególnych funkcjonalności Aplikacji przez Użytkownika.
   8. UŻYTKOWNIK– (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać prawnie skuteczną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług oraz okazać taką zgodę na każde żądanie Nutricia;
   9. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania Aplikacji oraz zawarcia Umowy o Świadczenie Usług tj.: (1) urządzenie mobilne z dostępem do Internetu; (2) system operacyjny urządzenia mobilnego: Android w wersji 6.0.1 lub wyższej, iOS w wersji 11.0 lub wyższej. By skontaktować się z Nutricia z poziomu Aplikacji Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.


2. ZAWARCIE UMOWY; USŁUGI ELEKTRONICZNE W APLIKACJI

 1. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą wciśnięcia przycisku „Start” (przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji) tj. rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z Aplikacji, co jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu (zawarciem Umowy o Świadczenie Usług) zamieszczonego pod adresem: bobovita.pl/regulamin-aplikacji- bobovita-2019. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 2. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie lub modyfikacji Aplikacji. W celu wypowiedzenia Umowy Użytkownik powinien usunąć Aplikację z urządzenia mobilnego.
 3. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za swoje urządzenie, oprogramowania, konta oraz usługi niezbędne do korzystania z Aplikacji jest Użytkownik. Użytkownik ponosi również wszelkie opłaty, a w szczególności opłaty powstałe z tytułu komunikacji z siecią Internet oraz przesyłu danych, a także podatków z tytułu korzystania z Aplikacji, również w przypadku, gdy komunikacja z Użytkownikiem następuje na drodze wiadomości SMS, e- mail lub wszelakimi innymi środkami komunikacji wybranymi przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji wyłącznie na urządzeniach, których jest właścicielem lub nad którymi sprawuje kontrolę. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z legalnego systemu operacyjnego (Android, iOS). W przypadku utworzenia przez Użytkownika konta Aplikacji Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie tego konta a także za wszelkie podejmowane na tym koncie działania. Użytkownik jest uprawniony do korzystania wyłącznie z jednego konta Aplikacji. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji informacji o Użytkowniku zamieszczonych na koncie Użytkownika. Nutricia w żadnym przypadku nie gwarantuje pełnej funkcjonalności Aplikacji na danym, konkretnym urządzeniu lub w powiązaniu z danym, konkretnym oprogramowaniem.
 4. Komunikacja online z Użytkownikiem będzie odbywać się na drodze powiadomień typu „push”. Użytkownik zawierając Umowę o Świadczenie Usług może wyrazić zgodę na otrzymywanie tą drogą komunikatów marketingowych, transakcyjnych oraz wszelkich innych wiadomości od Nutricia. Użytkownik w każdym momencie może cofnąć wyrażoną przez siebie zgodę, używając do tego odpowiednich ustawień w telefonie. Nutricia jest uprawniona do wykorzystywania informacji przekazanych przez Użytkownika w celu komunikacji z Użytkownikiem na zasadach określonych w Polityce Prywatności Nutricia.
 5. Nutricia świadczy za pośrednictwem Aplikacji nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Użytkowników:
  1. umożliwienie dodania „profilu” dziecka (w tym możliwości zrobienia/dodania zdjęcia dziecka);
  2. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Żywienie dziecka” zawierającej instrukcje i rady dot. metod i sposobów żywienia dziecka na poszczególnych etapach jego rozwoju w zależności od jego wieku;
  3. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Przykładowy jadłospis” zawierającej proponowane składniki diety i porady żywieniowe dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka;
  4. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Dzienniczek smaków” pozwalającej na dodawanie przez Użytkownika własnej listy posiłków podawanych dziecku;
  5. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Rozwój dziecka” zawierającej porady oraz informacje dot. etapów rozwoju dziecka;
  6. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Skontaktuj się z nami” zawierającej dane kontaktowe doradców Nutricia;
  7. umożliwienie korzystania z funkcjonalności „Aktualności” zawierającej informacje o produktach i promocjach marki BoboVita;
  8. umożliwienie przeglądania pozostałych treści umieszczonych w ramach Aplikacji (nieuwzględnionych w ramach wyżej wskazanych funkcjonalności);
 6. Nutricia dostarcza Aplikację w stanie w jakim się ona znajduje z wyłączeniem jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych. Nutricia wyłącza wszelkiego typu gwarancje jakości handlowej oraz przydatności do określonego celu. Ponadto Nutricia nie składa żadnych oświadczeń co do dokładności, niezawodności, braku usterek oraz stałej dostępności Aplikacji. Nutricia nie składa również żadnych oświadczeń co do braku wirusów i tym podobnych innych szkodliwych elementów znajdujących się w Aplikacji. Nutricia nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania niepożądane powstałe wskutek użytkowania Aplikacji. Użytkownik w chwili zainstalowania Aplikacji przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność powstałą w związku z korzystaniem przez niego z Aplikacji. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku niezadowolenia ze sposobu korzystania z Aplikacji przez Użytkownika środkiem ochrony przysługującym Użytkownikowi z tego tytułu jest zaprzestanie korzystania z Aplikacji i jej ewentualne odinstalowanie. Ponadto Użytkownik uprawniony jest do kontaktu z Nutricią celem poinformowania Nutricia o występującym problemie. Nutricia dołoży wszelkich starań w celu usunięcia danego problemu.
 7. Zawierając Umowę Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Usług i funkcjonalności udostępnianych przez Nutricia w sposób niezakłócający funkcjonowania Aplikacji;
  2. korzystania z Usług i funkcjonalności udostępnianych przez Nutricia w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  3. korzystania z Usług i funkcjonalności udostępnianych przez Nutricia w sposób nieuciążliwy dla Nutricia;
  4. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Aplikacji jakichkolwiek treści bezprawnych, zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
  5. niepodejmowania czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika, w szczególności ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Aplikacji;
  6. pobrania Aplikacji tylko z legalnych źródeł enumeratywnie wskazanych przez Nutricia w ust. 11 poniżej.
 8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacją można składać:
  1. pisemnie na adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa z dopiskiem „Aplikacja BoboVita”;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis@nutricia.com.pl z dopiskiem „Aplikacja BoboVita”
 9. Zaleca się podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji:
  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości;
  2. żądania Użytkownika,
  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji,
  4. wersji oprogramowania (np. Android wersja 48.0.3, iOS wersja 11.0).

   Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 10. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Nutricia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 11. Nutricia umożliwia Użytkownikowi bezpłatne pobranie Aplikacji na urządzenie mobilne Użytkownika z następujących sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi:
  1. Apple App Store, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym iOS;
  2. Google Play, dla urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android.;
 12. Korzystanie z Aplikacji pobranej z innego źródła niż wskazane w ust. 11 powyżej wiąże się z ryzykiem naruszenia integralności Aplikacji i połączenia ze szkodliwym oprogramowaniem, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa urządzenia mobilnego Użytkownika i przechowywanych w nim danych.
 13. Aplikacja korzysta z technologii umożliwiającej działanie Aplikacji w trybie offline oraz zapisywanie danych wprowadzanych przez Użytkownika (co wiąże się z dostępem do pamięci urządzenia mobilnego). Aplikacja nie korzysta z możliwości samodzielnego nawiązywania połączenia internetowego w celu sprawdzenia dostępności aktualizacji. Aktualizacje udostępniane są za pośrednictwem wskazanych w pkt. II ust. 11 powyżej sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Użytkownika do momentu odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.
 14. W celu korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji, wskazanych w pkt. II ust. 3 powyżej niezbędne jest odpowiednio wyrażenie przez Użytkownika dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację dostępu do telefonu / lokalizacji Użytkownika, aparatu fotograficznego oraz dostępu do pamięci urządzenia mobilnego Użytkownika.


3. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Nutricia do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Nutricia o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Nutricia na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016.1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 1. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018.1930 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o

Świadczenie Usług;

 1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2018.1930 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Użytkownikiem, a Nutricia;
 2. uzyskania bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Nutricia, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

 1. złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

  4. LICENCJA

 1. Wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Aplikacji przez Nutricia, w szczególności prawa autorskie, nazwa Aplikacji, znak towarowy, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Nutricia lub podmiotom, z którymi Nutricia zawarła odpowiednie umowy. Aplikacja może zawierać nazwy, znaki towarowe, znaki usługowe osób trzecich, z którymi Nutricia zawarła odpowiednie umowy stanowiące własność tych osób trzecich.
 2. W celu uniknięcia wątpliwości użycie terminu Aplikacja obejmuje wszelkie treści zawarte w Aplikacji, a w szczególności obrazy, grafikę, logotypy, nagłówki stron, ikony przycisków, pliki dźwiękowe, kompilacje danych, oprogramowanie, pobrania cyfrowe, znaki towarowe, znaki usługowe, wizualizacje, pliki audio, pliki wideo, dane i inne materiały stanowiące element Aplikacji.
 3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Aplikacji, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Aplikacji. Wykorzystywanie Treści, w tym Aplikacji, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Aplikacja stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych Nutricia. Z chwilą zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika, Nutricia udziela Użytkownikowi nieprzenoszalnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji we własnych celach prywatnych, niekomercyjnych, obejmującej następujące pola eksploatacji:
 5. zwielokrotnianie i utrwalanie Aplikacji wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie mobilne,
 6. instalację, uruchamianie i korzystanie z funkcjonalności Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika.

W celu uniknięcia wątpliwości użycie terminu korzystanie oznacza dostęp, wchodzenie w interakcje oraz wyświetlanie Aplikacji.

Nutricia nie udziela Użytkownikowi żadnej innej licencji lub praw, w sposób dorozumiany lub na innych zasadach niż licencja i prawa udzielone Użytkownikowi w sposób wyraźnie wskazany w niniejszym regulaminie. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie skutkuje przeniesieniem lub udzieleniem tych praw Użytkownikowi. Nutricia zastrzega sobie wszelkie inne prawa.

 1. Użytkownik nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Aplikacji, w tym jej kodzie źródłowym, za wyjątkiem sytuacji dozwolonych przepisami prawa, Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Aplikacji dla celów zarobkowych.
 2. Użytkownik nie jest uprawniony również do podejmowania żadnych innych działań, które ograniczałyby lub w jakikolwiek sposób zagrażałyby prawom przysługującym Nutricia lub podmiotom, z którymi Nutricia zawarła odpowiednie umowy.


  5. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

 1. Nutricia może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Użytkownikiem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Nutricia wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Nutricia lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Nutricia dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem,
  4. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Usługodawcą, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązku określone w Umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów lub urzędów.
 2. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2018.1025, ze zm.)
 3. Nutricia może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Nutricia wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Nutricia lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub sposoby świadczenia usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Nutricia dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem,
  4. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana zmianą umów lub regulaminów podmiotów współpracujących z Usługodawcą, spowodowanych zmianą przepisów prawa regulujących ich działalność, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązku określone w Umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą lub zmianą interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie organów lub urzędów
 4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Nutricia udostępni informację o zmianie oraz tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację/powiadomienie w obrębie Aplikacji oraz pod adresem bobovita.pl/regulamin-aplikacji-bobovita-2019.
 5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia udostępnienia informacji o zmianie.


  OPROGRAMOWANIE APPLE

 1. Warunki i zasady korzystania z oprogramowania firmy Apple Inc. w tym warunki użytkownika końcowego licencjonowanej aplikacji (Licensed Application End User) dostępne są pod adresem http://www.apple.com/legal/itunes/us/terms.html#service.
 2. Warunki i zasady korzystania z oprogramowania firmy Apple Inc., o których mowa w punkcie powyżej stanowią uzupełnienie niniejszego regulaminu i jako takie zostają włączone do jego treści.
 3. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji za pośrednictwem oprogramowania firmy Apple Inc. Użytkownik również przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że:
  1. Apple nie jest zobowiązana do zapewnienia jakichkolwiek usług wsparcia lub serwisu w związku z Aplikacją. W przypadku pytań odnośnie wsparcia lub serwisu w zakresie Aplikacji Użytkownik powinien skontaktować się z Nutricia,
  2. z wyjątkiem wyraźnych postanowień niniejszych warunków stanowiących inaczej, wszelkie roszczenia wynikające z posiadania lub korzystania przez Użytkownika z Aplikacji powstają pomiędzy Użytkownikiem i Nutricia,
  3. w przypadku zgłoszenia roszczenia przez osobę trzecią dotyczących jakichkolwiek naruszeń praw własności intelektualnej przez Aplikację, Apple Inc. nie będzie ponosić wobec Użytkownika żadnej odpowiedzialności z tego tytułu,


6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 6 maja 2019 r.
 2. Nutricia zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług.
 3. Nutricia zapewnia środki techniczne i organizacyjne dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Aplikacji. Polityka Prywatności Nutricia opisująca procedury przetwarzania informacji, a w szczególności pozyskiwania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych znajduje się pod adresem URL: https://www.bobovita.pl/regulaminy-polityka-prywatnosci
 4. Treść Regulaminu jest dostępna dla Użytkowników bezpłatnie pod następującym adresem URL: bobovita.pl/regulamin-aplikacji-bobovita-2019, skąd Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk, a także w ramach Aplikacji.
 5. Nutricia informuje, że korzystanie z Aplikacji, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Nutricia informuje, iż nie składa żadnych oświadczeń, z których wynikałoby wprost lub dorozumiale, iż Aplikacja będzie właściwa lub dostępna poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a co za tym idzie będzie spełniała wszystkie wymogi prawne obowiązujące na danym terytorium. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Użytkownik jest osobą wyłącznie odpowiedzialną za przestrzeganie obowiązujących na danym terytorium przepisów prawa.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 2018.1025, ze zm.); ustawy z dnia 18 lipca 2002 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2019.123 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Nutricia a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.